અસ્તિત્વ નો ઓડકાર…

આજ સુધી ની જીવન યાત્રા ના માર્ગદર્શક એવા દરેક ગુરુજીને કોટી કોટી વંદન…

My Blog My World

https://virvision.wordpress.com/

Thought Of The Day

Thought Of The Day☘💤…#surat#gujarat#india#thought#think#motivational#Gujarati#indian#quotes#inspiration#Instagram#think#love#joy#care#school#Student#teacher#Learnings#Education#educational#suratcity#suratphotoclub#suratshoutout#instagram